תנאי שימוש לקבלת שירות FreeTV

לקוח יקר, 
מטרת מסמך זה הינה להסדיר את היחסים בין פרי טיוי פלוס בע"מ ("החברה" או "אנו"), מפעילת שירות אספקת התכנים FREE TV ("השירות") ובעלת אתר האפליקציה המשמשים לקבלתו, לבין כל גורם אשר עושה שימוש בשירות ("המשתמש"). הנך מאשר כי כל שימוש שתעשה בשירות, באפליקציה ובתכניה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להם.

 

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש המסמך. הוראות ההסכם כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לשני המינים כאחד.
 

מסמך זה כולל את תנאי ההתקשרות הכלליים לשירות. אין בהם בכדי לבטל כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, וכל אלו, יחד עם "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר האינטרנט ועיקרי פרטי התוכנית שיישלחו אליך, יהוו את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה.
 

כתנאי לשימוש בשירות עליך להירשם לשירות ולהסכים לתנאים המפורטים להלן, באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון (צ'ק-בוקס) לפיו הנך מסכים לתנאים המפורטים. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם.
 

אתה מתחייב שלא להשתמש בפרטי ההזדהות של אחר, ולא למסור את פרטי ההזדהות שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך (ושתדווח לנו מיד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך), שכן אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם, כולל לתשלום עבור השירות, גם אם נעשה בלי הסכמתך. 


 

 1. השירות המוצע:
  1. השירות מאפשר למשתמש שהצטרף לשירות, לצפות בתכנים אודיו-ויזואליים מגוונים המסופקים על ידינו, בין בדרך של צפייה בערוצים ליניאריים ("ערוצים"), בין בדרך של צפייה על פי דרישה (VOD), ובין בכל דרך אחרת שתחליט החברה מעת לעת. 
  2. אנו נהיה רשאים לשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים המוצעים בו, סוגיהם והיקפם. בכלל כך נהיה רשאים, לשנות את תכולת השידורים והערוצים, ולהפסיק לספק ערוצים ותכנים מסוימים. כמו כן, נהיה רשאים להפסיק את השירות או חלקו, לנתקו, לשנות את תנאיו, לקבוע או להוסיף מגבלות שונות או לצמצם את היקף השירות. שינויים אלו לא יקנו לך זכות לבקש ביטול או הפחתה של התשלום, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת.
  3. לא נוכל להתחייב כי השירות יתמוך בצפייה בכל תוכן, לרבות בכל מכשירי הקצה, או באיכות צפייה מסוימת, לרבות מקום בו יופיע סמליל HD ו/או כל סמליל אחר המציין איכות צפייה קיימת או עתידית. לידיעתך, ייתכן והתוכן המועבר במסגרת השירות יועבר בשיהוי או באיכות פחותה.
  4. אנו נעמיד לרשותך שירות לקוחות באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.freetv.tv ("אתר האינטרנט") באמצעות האזור האישי של המנוי באתר האינטרנט של החברה צ'אט, ווטסאפ וכל אמצעי דיגיטלי אחר כמפורט באתר החברה ו/או שיחה עם נציג בטלפון 9690*, בין הימים א-ה בין השעות 09:00 - 15:00,  ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
  5. בכל מקרה של תקלה בקבלת השירות, תוכל לפנות למוקד התמיכה הטכנית שלנו באמצעות האזור האישי של המנוי באתר האינטרנט של החברה ו/או צ'אט, ווטסאפ וכל אמצעי דיגיטלי אחר כמפורט באתר החברה ו/או שיחה עם נציג בטלפון 9690*, בין הימים א-ה בין השעות 09:00 - 22:00, ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
 2. צריכת השירות:
  1. הרשמה לשירות תעשה באמצעות אתר האינטרנט.
  2. השימוש בשירות ייעשה באמצעות אפליקציה שאותה תידרש להורידה למכשיר/י הקצה.
  3. ככל שיהיו מגבלות ותנאים לגבי מכשירי הקצה ומערכות ההפעלה התומכים באפליקציה הרי שאלו יפורטו באתר האינטרנט. אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימה, המגבלות והתנאים מעת לעת.
  4. אנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בשירות באמצעות האפליקציה בכל עת בהתקנת גרסה חדשה של האפליקציה. כמו כן, אנו עשויים לשדרג באופן אוטומטי את האפליקציה ובזאת ניתנת הסכמתך לכך. תנאי השימוש יחולו על כל גרסאות האפליקציה, כפי שיעודכנו כאמור.
  5. מובהר כי האפליקציה צורכת משאבי זיכרון, תעבורת נתונים וביצועים טכניים ממכשיר הקצה עליו היא מותקנת.
  6. טלפון נייד עם קו ישראלי פעיל.
  7. חיבור לרשת האינטרנט ברוחב פס מינימלי כפי שיעודכן באתר Mb 10 לכל נקודת צפייה.
  8. ההתקשרות עם ספקי החיבור לרשת האינטרנט הינה באחריותך.
  9. במסגרת השירות תוכל לעשות שימוש במספר מוגבל של נקודות צפייה כפי שייקבע על ידינו מעת לעת.
  10. שירותי FREE TV ניתנים באמצעות האפליקציה "FREE TV" ("האפליקציה") אשר ניתנת להתקנה על גבי מזרים מדיה (סטרימר), מחשב לוח (טאבלט), מכשיר טלפון נייד חכם (סמארטפון) וכל אמצעי אחר כפי שתעדכן החברה מעת לעת ברשימה של המכשירים ומערכות ההפעלה התומכים בשירותי FREE TV שתפורסם באתר האינטרנט. כלל המכשירים שבהם ניתן לעשות שימוש בשירותי FREE TV ייקראו להלן "המכשירים".
  11. ייתכן כי תכנים ושירותים מסוימים מבין שירותי FREE TV לא יהיו זמינים בחלק מהמכשירים או מערכות ההפעלה, או בצפייה באמצעות אינטרנט סלולרי, ובאחריות המנוי לוודא כי המכשיר מאפשר את השימוש בשירותי FREE TV החברה רשאית להפסיק את תמיכתה במכשירים, במערכות הפעלה או בגרסאות מסוימות של האפליקציה, ולפיכך כדי להמשיך לעשות שימוש בשירותי FREE TV ייתכן שיהיה על המנוי להחליף את המכשיר, או לעדכן את מערכת ההפעלה או את האפליקציה.
  12. החברה רשאית מעת לעת לשלוח עדכוני גרסה לאפליקציה, וכן להתנות את המשך השימוש באפליקציה בעדכון הגרסה שלה. ייתכן שלצורך השימוש באפליקציה או בחלק מהשירותים הכלולים בה תידרש לקיים חשבונות אצל צדדים שלישיים כגון Google ,Apple ויצרני מכשירים מסוימים, בהתאם למכשירים שברשותך. ייתכן שללא קיום חשבונות כאמור לא תתאפשר לך גישה לתכנים או לשירותים מסוימים הכלולים באפליקציה.
  13. על מנת לעשות שימוש באפליקציה על המנוי לפתוח חשבון, בין בעצמו ובין אם בכל דרך אחרת שתציע החברה מעת לעת, באמצעות אתר האינטרנט במסגרת ההתקשרות, ולצורך פתיחת חשבון FREE TV יידרש המנוי למסור פרטים, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ואמצעי תשלום תקין. ככל שהתשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי אשר אינו בבעלות המנוי, ייתכן והמנוי יידרש לעדכן פרטים נוספים.
  14. החברה רשאית להציע דרכי תשלום שונות מעת לעת בגין המינוי והשירותים השונים הכלולים בו, וכן לקבוע מגבלות על סוגי כרטיס האשראי בהם ניתן לעשות שימוש במסגרת המינוי.
  15. באחריות המנוי לוודא כי הפרטים שמסר במסגרת ההתקשרות נכונים ומדויקים, וככל שנדרש, עליו לעדכנם כך שיהיו נכונים ומדויקים בכל עת. החברה רשאית לשנות את הפרטים הנדרשים לשם הרשמה לשירות או כתנאי להמשך צריכתו .
  16. פרטי המנוי שימסור המנוי בתהליך הרישום לשירות ישמשו כ"מזהה חשבון". כניסת המשתמש למנוי ולחשבון בכל אחד מהמכשירים שבהם יעשה שימוש תתבצע באמצעות קוד זיהוי חד פעמי (OTP) , באמצעות לחיצה על קישור מתאים או דרך אחרת שתנחה החברה. החברה רשאית להתנות את המשך השימוש באפליקציה או קבלת שירותים מסוימים מבין שירותי פרי טיוי  בהתחברות מחודשת לחשבון פרי טיוי בכל אחד מהמכשירים שבהם עושה המנוי שימוש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה להציע דרכים נוספות או חלופיות לצורך ביצוע פעולות וקבלת מידע בנוגע למינוי או לצורך התחברות לאפליקציה.
  17. על המנוי לשמור על פרטי הכניסה לחשבון FREE TV ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו מלבד למי מבני ביתו המתגוררים עמו ("מנוי משנה") .
  18. המנוי בלבד אחראי לכל שימוש שייעשה בחשבון FREE TV ובשירותי FREE TV ובכלל זה לכל חיוב כספי כתוצאה מפעולה כלשהי שתבוצע באמצעות חשבון FREE TV או באמצעות האפליקציה או באמצעים אחרים גם אם אלה יעשו על ידי מנוי משנה או על ידי גורם אחר. כתנאי לשימוש בשירותי FREE TV כל מכשיר שבו יעשה המנוי שימוש יירשם במערכות החברה עם תחילת השימוש בו. המנוי יוכל לעדכן את רשימת המכשירים באמצעות חשבון FREE TV בכל עת.
  19. קיימות מגבלות על מספר הצפיות שניתן לעשות לבצע בו זמנית בשירותי פרי טיוי. בנוסף, שירותי פרי טיוי  מוגבלים לשימוש באמצעות כתובת IP ישראלית, והשימוש בשירות פרי טיוי באמצעות סטרימרים יתאפשר מרשת מקומית (LAN)  והחברה רשאית לשנותם ולקבוע מגבלות נוספות בכל עת. אם המנוי יעשה שימוש בשירותי  פרי טיוי שלא בהתאם לתנאים ומגבלות אלה, תהיה החברה רשאית לנתק אותו מהשירות ולגבות ממנו תשלום לרבות עבור מינויים נוספים לשירותי פרי טיוי ביחס לתקופה שבה עשה המנוי שימוש בניגוד לתנאים ולמגבלות אלה.
  20. לצורך קבלת שירותי FREE TV כל אחד מהמכשירים צריך להיות מחובר לאינטרנט, לפחות ברוחב פס כפי שמצוין באתר האינטרנט וכפי שיתעדכן מעת לעת.
  21. ההתקשרות עם ספק אינטרנט לצורך חיבור כאמור היא באחריות המנוי ועל חשבונו, ואינה חלק מהסכם זה. שירותי FREE TV עושים שימוש ברוחב הפס שעומד לרשות המנוי ואיכות הצפייה מושפעת מרוחב הפס הקיים. יתכן כי השימוש בשירותי FREE TV ישפיע על רוחב הפס שיוותר לשימושים נוספים שיבקש המנוי לעשות באינטרנט, וכן יתכן כי שימושים נוספים באינטרנט ישפיעו על איכות הצפייה בשירותי FREE TV.
  22. לצורך שימוש מיטבי בשירותי FREE TV מומלץ להשתמש בחיבור אינטרנט קווי.
  23. האחריות על צפייה בתכנים היא על המנוי בלבד, והחברה לא תהיה אחראית לצפייה בתכנים שאינם מתאימים לצופים בגיל מסוים, ולא יהיה בצפייה כאמור כדי להקים למנוי זכות לפיצוי כלשהו.
 3. הגבלות בדבר אופן השימוש בשירות
  1. אנו נקבע מעת לעת את מספר הצפיות שניתן יהיה לעשות בו זמנית במסגרת קבלת השירות. את כל התנאים האמורים תוכל למצוא באזור השאלות והתשובות בדף הבית באתר האינטרנט ואנו נהיה רשאים לשנותם מעת לעת.
  2. השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד. אתה מחויב לא למסור את פרטי ההזדהות לשירות לצד שלישי.
  3. השימוש בשירות מיועד לשימוש פרטי, בייתי ואישי שלך בלבד וחל איסור לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שידור ו/או הקרנה ו/או השמעה ו/או ביצוע פומבי. חל איסור להקליט ו/או להעתיק את התכנים, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי, לפרסמם, להעבירם לאחר או ליצור מהם יצירות אחרות ו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.
  4. אין לעשות בשירות (או בחלקו) כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הוא יועד, או שימוש שאינו חוקי או שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהי, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים).
  5. השירות בשלב זה חסום לשימוש מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אלא אם תשונה מדיניות החברה בהתאם לשיקול דעתה.
  6. זכויות השידור בתכנים הכלולים בשירות שייכות לחברה, וחל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש בתכנים שלא במסגרת קבלת השירות בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.
 4. הגבלת אחריות:
  1. השירותים והיקף התכנים הכלולים בשירות מוענקים על בסיס "AS IS" וכפי זמינותם ("As Available"), וללא כל מצג שהוא ביחס להיקפם או התאמתם לשימוש מסוים. החברה תהא רשאית להגדיל או לצמצם את היקף התכנים/ערוצים בשירות מעת לעת, ולהציג בשירות פרסומות, מודעות של החברה או של חברות אחרות. מובהר, כי אין בשינוי היקף התכנים להקנות למנוי זכות להפחתת תעריף התוכנית.
  2. השירות מותנה בחיבור לרשת האינטרנט (תשתית וגישה לשירותים), בין אם סלולרית, קווית או אלחוטית, במהירות מינימלית שתאפשר צפייה מיטבית בתכנים. החברה אינה מספקת חיבור לרשת האינטרנט ומובהר כי הדבר צריך להיעשות באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.
  3. מאחר שרוחב הפס של שירות האינטרנט הוא מוגבל, צריכת השירות משפיעה ומושפעת משירותים אחרים בהם הנך משתמש ברשת האינטרנט, וכן מושפעת ממספר נקודות הצפייה בהם נעשה שימוש בו זמנית. השימוש בשירות אף עלול לגרום לעלויות נוספות בשל ניצול נפח חבילת הגלישה מול הספק הרלוונטי.
  4. תשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך או תקלות אחרות שאינן תקלות במקור השירות.
  5. אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירות אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג במערכת.
  6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע במסגרת השירות (לרבות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט), לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  7. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל שימוש שייעשה בשירות בניגוד להוראות תנאי השימוש או בניגוד לדין, ובכלל כך במקרה של כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.
  8. שים לב - במסגרת השירות יתכן ונאפשר לך גישה לרכישת מוצרים או שירותים המוצעים ברשת האינטרנט גם מטעם ספקים אחרים. ככל שתבקש לרכוש מוצרים או שירותים אלה תעבור לאתרי אינטרנט אחרים או אפליקציות אחרות שאינם בשליטת או באחריותנו, וביצוע הרכישה והשימוש באותם אתרים ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הספקים האחרים. אנו לא נישא בכל אחריות לשימוש באתרים ולרכישות שתבצע בהם, ובכלל כך לא נישא בכל אחריות נזיקית, חוזית או אחרת, או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך בקשר עם השימוש האמור.
 5. רישיון לשימוש בשירות ובאפליקציות:
  1. האפליקציה ניתנת לכם ברישיון לא בלעדי, הניתן לביטול. האפליקציה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל הזכויות באפליקציה הן רכושה של החברה או ספקיה.
  2. אין לעשות באפליקציה כל שימוש שלא הותר לך במפורש בהסכם, ובכלל כך אין לעקוף אמצעי הגנה באפליקציה או להעביר לאחר העתק מהאפליקציה.
  3. הנך מתחייב שלא:
   1. לשנות את קוד המקור של האפליקציה ו/או לפגוע ו/או לעשות בו שימוש בכל דרך שהיא. לשלב את האפליקציה בתוך אפליקציה או תוכנה חיצונית, ו/או ליצור נגזרות מכל חלק של האפליקציה; להעתיק, להפיץ או לשעתק את התוכן או השירות, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב.
   2. להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן המופיעות בתוכן או בתוכנת האפליקציה.
   3. להשתמש בסימני החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
  4. במקרה בו הורדת האפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("המפיץ"), השימוש באפליקציה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.
 6. תעריפים ואופן חיוב 
  1. המחיר שיגבה עבור השירות ומודל החיוב יהיה בהתאם לקבוע במחירון השירות כפי שזה יפורסם באתר האינטרנט מעת לעת. שים לב לכך שיתכן כי עבור חלק מהתכנים המוצעים בשירות נגבה מחיר ספציפי ונפרד כפי שזה יוצג לך מראש.
  2. התעריפים ניתנים לשינוי מעת לעת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה, בהתאם להוראות הדין ולתנאי השימוש. במקרה של שינוי במחיר השירות תינתן על כך הודעה מראש. אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת. אם ישתנה שיעור המע"מ, יחול השינוי על התעריפים, בכפוף לכל דין, והדבר לא ייחשב לשינוי תעריף.
  3. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לנו במסגרת תהליך ההרשמה.
  4. במקרה של קבלת השירות רק בחלק מתקופת חיוב, תחויב רק בגין החלק היחסי.
  5. אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתום כל תקופת חיוב, אתה תנותק מהשירות באופן מידי, לאחר שתישלח לך הודעת ניתוק (אפשרי במשלוח הודעת טקסט – SMS).
  6. בכל מקרה שבו החיוב לא ישולם בזמן, ובכפוף להוראות הדין, אנו נהיה רשאים לגבות בנוסף לסכום החוב גם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1981, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. כך גם נהיה רשאים, בכפוף להוראות הדין, לחייב אותך בתשלום הוצאות לגביית החוב, אשר יכול שייעשה על ידי גופים חיצוניים כגון עורכי הדין שלנו. בנוסף, ייתכן שננקוט בהליכים משפטיים לגביית החוב, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות, לרבות הוצאות טיפול משפטי באמצעות עורכי דין מטעמנו, וחיובים או הוצאות שבהם נישא במסגרת פעולות לגביית תשלום, מסירה ואיתור. אין בכל האמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות בנוסף לכל הסכומים האמורים גם הוצאות או שכר טרחה שיפסקו על ידי ערכאה שיפוטית או שיוסכמו במסגרת הליך פשרה.
  7. הנך מסכים בעצם הצטרפותך לשירות לקבל חשבונית אלקטרונית בSMS  ולא נהיה מחויבים במשלוח חשבונית פיסית לבית הלקוח.
  8. החברה רשאית שלא לאפשר תקופת מבצע או הטבה (לרבות תקופה בה לא יגבו דמי מנוי) עבור אותו מנוי / ת.ז./ כרטיס אשראי, יותר מפעם אחת.
 7. ניתוק או הפסקה של שירות לבקשתך
  1. ניתן להתנתק מהשירות באמצעות האזור האישי של המנוי באתר האינטרנט של החברה ו/או צ'אט, ווטסאפ וכל אמצעי דיגיטלי אחר כמפורט באתר החברה.  בנוסף, אנו זמינים  לרשותך: 
   א. במוקד שירות הלקוחות- בכל שאלה הנוגעת להסכם זה או לשירות בטלפון 9690*, בין הימים א-ה בין השעות 09:00 - 15:00,  ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת. 
   ב. במוקד המכירות- בטלפון 9690*, בין בימים א-ה בין השעות 09:00-21:00,  ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
  2. ככל שביקשת להתנתק ולאחר שזיהינו אותך באמצעות קוד זיהוי חד פעמי (OTP), נמלא את בקשתך לסיום ההתקשרות וזאת תוך 3 ימי עבודה מעת קבלת הבקשה, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). עם סיום ההתקשרות נפסיק לחייב אותך בגין השירות. עם סיום ההתקשרות נפסיק לחייב אותך בגין השירות.
 8. ניתוק השירות והפסקת ההסכם מיוזמתנו
  1. אנו נהיה רשאים לסיים את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי, אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתום כל חודש חיוב, כאמור בסעיף 6.6 לעיל.
  2. בנוסף, אנו נהיה רשאים לנתק את השירות ולהפסיק לספק לכם את השירות, באופן קבוע או זמני, בכל מקרה שבו יעלה חשש כי נעשה על ידכם שימוש בשירות שלא על פי הוראות תנאי השימוש, או שלא על פי הוראות הדין, ובכלל כך אם נעשה על ידכם שימוש בשירות שלא בהתאם למגבלות הקבועות על השימוש בשירות בהוראות סעיף 3 לעיל.
  3. בנוסף, אנו נהיה רשאים לבטל את השירות מיוזמתנו, מכל סיבה שהיא, להפסיק לספקו ולסיים בכך את ההתקשרות בינינו לאספקת השירות.
 9. מדיניות פרטיות
  1. תנאי השימוש כפופים למדיניות הפרטיות – שירות FREE TV  המופיעה באתר האינטרנט ומצורפת לתנאי שימוש אלו.
 10. פרסום
  1. אנו נהיה רשאים להציג בשירות פרסומות, מודעות ו/או כל מידע מסחרי אחר שלנו או של חברות אחרות. הפרסום האמור יכול ויותאם עבורך באופן אישי.
  2. הפרסום האמור אינו מהווה המלצה מאתנו לרכישת המוצרים או השירותים ואנו לא נישא בכל אחריות לפרסום האמור לרבות, תוכנו, אמיתות מהימנותו.
 11. סמכות שיפוט:
  1. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

 

המאמר עזר לך?