תנאי תוכנית מחיר קבוע לכל החיים

לקוח יקר,      
ברכות על בחירתך להצטרף לשירות FREE TV ("השירות") של פרי טיוי פלוס בע"מ ("החברה" או "אנו"). מסמך זה כולל את תנאי תוכנית "מחיר קבוע לכל החיים". אין בתנאי תוכנית זו בכדי לבטל כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, וכל אלו, יחד עם תנאי השימוש הכלליים, "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר האינטרנט ועיקרי פרטי התוכנית שיישלחו אליך, יהוו את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה. 

 1. תקופת התוכנית- תקופת התוכנית, היא לכל החיים וללא התחייבות מצידך. הנך רשאי לבטל את המנוי בכל עת.
 2. הגדרת התוכנית- התוכנית כוללת את כל תכני החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זאת כל תוכן שיתווסף לשירות בעתיד ואשר יכלל תחת התוכנית העיקרית אשר תשווק על ידי החברה מעת לעת. החברה תהא רשאית לשנות את תכולת הערוצים והתכנים בשירות בהתאם לשיקול דעתה.
 3. מובהר, כי התוכנית אינה כוללת גישה לשירותי הזרמת תוכן חיצוניים, כגון נטפליקס, דיסני וכיו"ב או גישה לכל חבילת תוכן יעודית אחרת, ככל שתהא בעתיד ותוצע על ידי החברה (שלא תחת התוכנית הראשית כאמור), ואשר הגישה אליהם תתאפשר במסגרת תוכנית עתידית אחרת, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.
 4. סוגי מסלולים בתוכנית- התוכנית כוללת אפשרות להתקנת השירות באמצעות האפליקציה ללא מגבלה על כמות המכשירים, בכפוף לשימוש הוגן וסביר כפי שיקבע על ידי החברה, וזאת בשני מסלולים :
  1. מסלול רגיל – המאפשר צפייה בו זמנית של המנוי ב-2 מכשירים במקביל.
  2. מסלול מורחב – המאפשר צפייה בו זמנית של המנוי ב- 5 מכשירים במקביל.
 5. תעריף התוכנית- תעריפי התוכנית הינם תעריפים קבועים לכל החיים, מהם יהנה כל מנוי חדש המצטרף לשירות, כדלקמן:
  1. תעריף התוכנית במסלול רגיל- הינו  39.90 ₪ לחודש כולל מע"מ, עבור צפייה בו זמנית של 2 מכשירים במקביל.
  2. תעריף התוכנית במסלול מורחב- הינו 54.90 ₪ לחודש כולל מע"מ, עבור צפייה בו זמנית של 5 מכשירים במקביל.
 6. חודש ראשון ללא עלות- בנוסף, כל מנוי חדש המצטרף לשירות יהיה זכאי, ממועד הרשמתו, להטבה של חודש ראשון ללא עלות, בגין דמי המנוי לתוכנית העיקרית של החברה. ההטבות הנ"ל הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, שינוי או המרה.
 7. החברה תהא רשאית להעלות את תעריף התוכנית במקרה בו חלה עליה בשיעור המע"מ או במידה וחלה עלייה במדד המחירים לצרכן בשיעור העולה על 5% ביחס למדד הידוע במועד הצטרפותך לתוכנית.
  • הנחיות נוספות בנוגע לתמורה
 8. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לנו במסגרת תהליך ההרשמה.
 9. במקרה של קבלת השירות רק בחלק מתקופת חיוב, תחויב רק בגין החלק היחסי.
 10. אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתום כל תקופת חיוב, אתה תנותק מהשירות באופן מידי, לאחר שתישלח לך הודעת ניתוק (אפשרי במשלוח הודעת טקסט – SMS).
 11. הנך מסכים בעצם הצטרפותך לשירות לקבל חשבונית בSMS, ולא נהיה מחויבים במשלוח חשבונית פיסית לבית הלקוח.
 12. החברה רשאית שלא לאפשר מתן תקופת מבצע או הטבה (לרבות תקופה בה לא יגבו דמי מנוי) עבור לקוח אשר ביטל את המנוי והצטרף לשירות בשנית, וזאת ככל שלא חלפה תקופה בת 12 חודשים, או כל מועד אחר שתקבע החברה, ממועד ביטול המנוי למועד ההצטרפות האחרונה של המנוי לשירות.
  • הגבלות בדבר אופן השימוש בשירות
 13. השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד. אתה מחויב לא למסור את פרטי ההזדהות לשירות לצד שלישי.
 14. השימוש בשירות מיועד לשימוש פרטי בישראל, לבית אב וחל איסור לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שידור ו/או הקרנה ו/או השמעה ו/או ביצוע פומבי. חל איסור להקליט ו/או להעתיק את התכנים, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי, לפרסמם, להעבירם לאחר או ליצור מהם יצירות אחרות ו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.
  • הגבלת אחריות
 15. השירותים והיקף התכנים הכלולים בשירות מוענקים על בסיס "AS IS" וכפי זמינותם ("As Available"), וללא כל מצג שהוא ביחס להיקפם או התאמתם לשימוש מסוים. החברה תהא רשאית להגדיל או לצמצם את היקף התכנים/ערוצים בשירות מעת לעת, ולהציג בשירות פרסומות, מודעות של החברה או של חברות אחרות. מובהר, כי אין בשינוי היקף התכנים להקנות למנוי זכות להפחתת תעריף התוכנית.
 16. בכל מקרה של תקלה בקבלת השירות, תוכל לפנות למוקד התמיכה הטכנית שלנו באמצעות האזור האישי של המנוי באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות צ'אט, ווטסאפ וכל אמצעי דיגיטלי אחר כמפורט באתר החברה ו/או באמצעות שיחה עם נציג בטלפון *9690, בין בימים א-ה בין השעות 09:00 - 22:00, ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
  • ניתוק או הפסקה של שירות לבקשתך
 17. ניתן להתנתק מהשירות באמצעות האזור האישי של המנוי באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות צ'אט, ווטסאפ ובכל אמצעי דיגיטלי אחר כמפורט באתר החברה. בנוסף, אנו זמינים  לרשותך:
  1. במוקד שירות הלקוחות- בכל שאלה הנוגעת להסכם זה או לשירות בטלפון 9690*, בין הימים א-ה בין השעות 09:00 - 15:00,  ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
  2. במוקד המכירות בטלפון 9690*, בין בימים א-ה בין השעות 09:00-21:00,  ביום ו' בין השעות 09:00-13:00, וכפי שיעדכן באתר החברה מעת לעת.
 18. ככל שביקשת להתנתק ולאחר שזיהינו אותך באמצעות קוד זיהוי חד פעמי (OTP), נמלא את בקשתך לסיום ההתקשרות באופן מיידי ובהתאם להוראות הדין. עם סיום ההתקשרות נפסיק לחייב אותך בגין השירות. עם סיום ההתקשרות נפסיק לחייב אותך בגין השירות.
  • ניתוק השירות והפסקת ההסכם מיוזמתנו
 19. אנו נהיה רשאים לסיים את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי, אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתום כל חודש חיוב.
 20. בנוסף, אנו נהיה רשאים לנתק את השירות ולהפסיק לספק לכם את השירות, באופן קבוע או זמני, בכל מקרה שבו יעלה חשש כי נעשה על ידי המנוי שימוש בשירות שלא על פי הוראות תנאי השימוש, או שלא על פי הוראות הדין, ובכלל כך אם נעשה שימוש בשירות שלא בהתאם למגבלות הקבועות על השימוש בשירות בהוראות סעיף 4 לעיל.
  • שונות
 21. מעבר בין מסלולי התוכנית- מנוי קיים יוכל לבצע מעבר בין מסלולים (בין המסלול הרגיל למורחב וההיפך) בכל עת כל עוד תוכנית זו בתוקף.
 22. תנאי התוכנית כפופים למדיניות הפרטיות – שירות FREE TV  המופיעה באתר האינטרנט של החברה.
 23. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

המאמר עזר לך?